Sunday, September 29, 2013

Sahih Bukhari: Agar Wo Tauba Kar Lain Aur Namaz Parhnay Lagain Au...

Sahih Bukhari: Agar Wo Tauba Kar Lain Aur Namaz Parhnay Lagain Au...: Agar Wo Tauba Kar Lain Aur Namaz Parhnay Lagain Aur Zakat Denay Lagain To Unka Qatal Tark Kar Do Agar Wo Tauba Kar Lain Aur Namaz Parh...

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...